ഓം ഹരിഃ ശ്രീ ഗണപതയെ നമഃ
അവിഘ്നമസ്തു

ഓം ഗം ഗണപതയെ നമഃ

സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നു മോചനം നേടുന്നതിന് 
മഹാലക്ഷ്മ്യഷ്ടകോപാസന ജപയജ്ഞം
എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഉച്ചയ്ക്ക് 1.15 മണിക്കും 1.30 മണിക്കും ഇടയ്ക്ക്  മഹാലക്ഷ്മ്യഷ്ടകം 11 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക


നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രഫലം
കേതു
ശുക്രൻ
രവി
ചന്ദ്രൻ
കുജൻ
രാഹു
ഗുരു
ശനി
ബുധൻ
ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ...
നിത്യവും ചെയ്യേണ്ടത്
തുമ്പിക്കൈ
ആറ്റുകാലമ്മേ ശരണം
മാർഗ്ഗദർശനം
മുഹൂർത്തം
ഗ്രന്ഥാവലി
അഷ്ടകങ്ങൾ
അഷ്ടോത്തരശതനാമാവലികൾ
ഗായത്രികൾ
ശ്ലോകങ്ങൾ
സഹസ്രനാമങ്ങൾ
സ്തോത്രങ്ങൾ/കീർത്തനങ്ങൾ
ജപയജ്ഞം